A beugrok.hu hálózat célja, hogy segítséget találjunk és/vagy segítséget tudjunk felkínálni embertársainknak a mindennapi problémák egyszerű megoldására.

Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.

A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

A következő tevékenységi területek között folytatható közösségi szolgálat:  

 1. a) egészségügyi,
 2. b) szociális és jótékonysági,
 3. c) oktatási, 
 4. d) kulturális és közösségi,
 5. e) környezet- és természetvédelemi, 
 6. f) polgári- és katasztrófavédelmi,
 7. g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesüljön az 50 óra közösségi szolgálat.

A közösségi szolgálat dokumentálása diákok, iskola részéről:

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

 • a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát,
 • az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,
 • az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
 • az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell őrizni,
 • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A fogadó szervezeteknek új erőforrást, jelentős segítséget jelenthet a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe.

 Fogadó szervezet lehet minden, a közérdekű közösségi tevékenységről szóló törvényben foglalt szervezet, amely lehetőleg teljesíti regisztrációs kötelezettségét, magánszemély esetén pedig a küldő nevelési-oktatási intézmény egyben fogadó intézményként is működik.

A regisztráció nem kötelező, mégis biztosíték lehet mindkét fél számára (valamint a szülők számára is), hogy a tanulók megfelelő helyen végzik tevékenységüket.

Külső fogadó szervezet, közreműködő szakmai szervezet vagy szakmai koordinátor bevonásakor (az egészségügy területén ez kötelező, a szociális területen szükség szerint ajánlott, a többi területen nem kötelező) a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, melyben rögzítik a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl:

 • a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló(k) maximális számát,
 • az adminisztráció és a teljesítésigazolás módját és rendjét,
 • a foglalkoztatás időtartamát,
 • a szakmai koordinátor nevét, feladatkörét, elérhetőségeit,
 • az esetleges eszközök, juttatások, más felmerülő költségek biztosításának rendszerét (étkezés, utazás), 
 • a szereplők felelősségét (például baleset esetén).

Bővebb információk, segédletek:

Közösségi szolgálat jogszabályi háttere:

 • http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=T%C3%B6rv%C3%A9nyi%20h%C3%A1tt%C3%A9r

Letölthető segédletek a közösségi szolgálat megszervezéséhez, dokumentálásához:

 • http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6lt%C3%A9sek

A beugrok.hu weboldal az azt használó közösség igényeihez igazodó, nyitott, fejleszthető felület. Továbbfejlesztésével, jobbításával kapcsolatos ötleteket, észrevételeket a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségek egyikén várjuk!

Kapcsolat

Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Cím:9175. Dunaszentpál Iskola tér 1.
Telefonszám:96/352-026
Honlap:www.gyorikisterseg.hu
Varga Eszter adminisztrátor: 0620/8083090